შესვლა რეგისტრაციაCSS სრული კურსი

Cascading Style Sheets(იერარქიული სტილის ცხრილები).სტილები საზღვრავენ, თუ როგორ ან სად გამოისახონ HTML ელემენტები და იგი მოთავსებულია CSS ფაილში


Responsive

Responsive არის ისეთი დიზაინი, რომელიც ადაპტირდება ეკრანის ზომის მიხედვით. მაგალითად ერთიდაიგივე გვერდი ჩვეულებრივ ეკრანზე და ტელეფონზე სხვადასხვანაირად ჩანს.


Animation

CSS- ის ფუნქცია "animation" გვაძლევს საშუალებას, შევქმნათ მარტივი ანიმაციები ჯავასკრიპტის დახმარების გარეშეც, განუსაზღვროთ მათ დრო, მოქმედებები, ფერი ადგილი და ა.შ.


კურსის დაწყება

Flex Box

flexbox გვაძლევს საშუალებას ბლოკი გავხადოთ უფრო მოქნილი. იგი თვითონ გააკეთებს სიმეტრიულ დაშორებებს და მარტივად განსაზღვრავს რეზინისებურ დიზაინს


CSS გრადიენტები

ამ ბლოკში მოყვანილია CSS-ის გრადიენტების მაგალითები. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ CSS გრადენტების მრავალსახეობა, მათი შექმნის პროცესი და ლოგიკა.


კურსის დაწყება
JQuery

JQuery-ჯავასკრიპტის პოპულარულის ბიბლიოთეკაა, შექმნილი ჯონ რეზიგის მიერ 2006 წელს ჯავასკრიპტის ვებ-გვერდზე გამოყენების გაადვილების მიზნით. ეს არ არის პროგრამირების ცალკე ენა.


კურსის დაწყება