გაკვეთილი 24. განსხვავება article და section ელემენტებს შორის